شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ شعار بزرگ ژاپنيها: اگر يک نفر مي تواند کاري را انجام دهد, تو هم مي تواني آن را انجام دهي. اگر هيچ کس نمي تواند کاري را انجام دهد, تو بايد آن را انجام دهي. نسخه ايرني اين شعار: اگر کسي مي تواند کاري را انجام دهد, اجازه بده آن را انجام دهد. اگر کسي نمي تواند کاري را انجام دهد, چرا ما وقتمان را براي آن تلف کنيم؟!!!!
[100%]

1 رای دهنده
تسبیح دیجیتال
فاطميون شهرضا
رتبه 0
0 برگزیده
350 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top